Avaleht    |    Dokumendid     |    Inimesed     |    Ajalugu    |    Galerii   |   Lingid    
,    

Tunniplaanid

Koolitoit

Konsultatsioonide ajad

Kooli astumine

Tööplaan

Üritused

   
 

Kooli vastuvõtu tingimused

Võru Vene Põhikool esimesse klassi õpilaste vastuvõtmist enam ei teosta!
Soovi korral on õpilastel võimalik asuda õppima teistesse maakonna koolidesse.

 

Laps on koolikohustuslik, kui ta saab jooksva aasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks. Vanemal on õigus taotleda koolikohustuste täitmise edasilükkamist ühe aasta võrra.

Lapse esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem:

  • lapse sünnitunnistuse;
  • tervisekaardi;
  • oma isikut ja alalist elukohta tõendavad dokumendid;
  • avalduse, mis täidetakse koolis kohapeal.


Riiklikult ei ole ette nähtud katsete korraldamist lapse esimesse klassi vastuvõtul.

Koolil on õigus lapsevanema nõusolekul viia vähemalt 7-aastane I klassi tulnud õpilane üle II klassi, kui laps on vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt hästi arenenud ning tema teadmised ja oskused vastavad üldjoontes I klassi lõpetanu tasemele.

 

Õigusaktid:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimuste ja korra kinnitamine